Asya Birlik, Asya Yapı, Ankara Asya Birlik, Asya Yapı, Ankara
KURUMSAL HİZMETLERİMİZ REFERANSLAR MEVZUAT İNSAN KAYNAKLARI

MEVZUAT » GENELGELER

31.03.2004 tarih ve 585/3165 sayılı Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
ANKARA

SAYI : B.09.0.TAU.0.12.00.08/
KONU : Yapı Denetimi

…………….. VALİLİĞİNE
GENELGE

2004 / 13

Yapı Denetimi Uygulama ve Esasları Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği ruhsata esas Yapıya İlişkin Bilgi Formları (YİBF) Bakanlığımızca onaylanarak ilgililerine verilmektedir.

Yapıya İlişkin Bilgi Formu ve eklerinin kontrolü ve onaylanması Yapı Denetim Komisyonunca yapılmaktadır. Bu durum zaman zaman yoğunluk nedeniyle sistemin işlerliğini yavaşlatmakta ve belgelerin ilgili İdaresine intikalinde gecikmelere neden olmaktadır.

Bu tür olumsuzlukların giderilmesi ve sisteme işlerlik kazandırılması için 01 Nisan 2004 tarihinden itibaren aşağıda belirlenen uygulamaya geçilecektir.

Yapı denetim kuruluşu denetim sorumluluğunu üstleneceği yapıya ilişkin tüm bilgileri Bakanlığımız resmi internet sayfası http://ydk.yigm.gov.tr 'ye girişini yaparak internet sayfamızda kayıt altına alınan ve sorgulanan bilgileri içeren iki nüsha Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF), bir nüsha Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi ve iki nüsha taahhütname çıktısı aldıktan sonra gerekli işlemlerini müteakip ilgili idaresine vereceklerdir.

Yapı denetim kuruluşu tarafından teslim edilen bu belgelerin doğruluğu, İlgili İdaresince Bakanlığımız resmi internet sayfası http://ydk.yigm.gov.tr/bim.asp 'den kontrol edilerek teyit edilecektir.

4708 sayılı Kanunun, Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtildiği üzere Bakanlığımız resmi internet sayfasına girişi yapılan, Yapı Denetim Bilgi İşlem Sistemince sorgulanıp onaylanarak basılan Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF) ve Taahhütnamenin birer nüshasını, aynı Kanunun 2.maddesinin (b) bendinde yeralan “Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapı ruhsatının ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya ilişkin bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek" hükmü uyarınca yapı denetim kuruluşu, ilgili idaresine teyit ve tasdik ettirdikten sonra 7 (yedi) gün içinde Bakanlığımız Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne gönderecektir.

Şayet denetimi üstlenilen yapı, 21.11.2003 tarih ve 11954 sayılı Genelgemizin (6A,6B,6C,7,8,9) maddeleri kapsamına giriyor ise, Genelgenin 19. maddesine istinaden, 17.12.2003 tarih, 32640 sayı ile resmi internet sayfamızda yayımlanan duyuru eki formata uygun yazıyı aynı yasa hükmü gereğince yapı denetim kuruluşu yine ilgili idareye tasdik ettirerek (YİBF ve Taahhütnameye ilaveten) Bakanlığımız,Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne 7 (yedi) gün içinde göndermek zorundadır.

21.11.2003 tarih ve 11954 sayılı Genelgemizin 19.maddesinde yer alan Yapıya İlişkin Bilgi Formu ekindeki hizmet sözleşmelerinin incelenmesi ilgili idarece yapılacağından “Ayrıca ilgili İdarelerce, Yapıya İlişkin Bilgi Formu ekindeki hizmet sözleşmelerinin hizmet bedellerine ilişkin incelemeye esas “Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı"na ait “GÖRÜLMÜŞTÜR" kaşesi ve inceleyenlerin imzaları aranacaktır." hükmü işlemden kaldırılmıştır.

İlgili İdare, yapı denetim kuruluşlarının Genelgemiz hükümleri gereği gerçekleştirdikleri işlemlerin otokontrolü amacıyla Genelge eki formu periyodik olarak her ay sonu itibariyle tanzim ederek 7 (yedi) gün içinde Bakanlığımıza gönderecektir.

Konuyla ilgili iş ve işlemlerde yukarıda belirtilen esaslara uyulması, çalışma ve denetimlerin bu yaklaşımla yürütülmesi, Genelgemizin İliniz dahilindeki tüm Kaymakamlıklara, Belediyelere, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ve varsa Serbest Bölge Müdürlüğüne duyurulması hususunda bilgilerinizi arz gereğini rica ederim.

Zeki ERGEZEN
Bakan

DAĞITIM
Gereği için: Bilgi için:
Pilot 19 İl Valiliğine İçişleri Bakanlığına
T.M.M.O.B. Maliye Bakanlığına
Teftiş Kurulu Başkanlığına Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
Yapı Denetim Kuruluşlarına
(WEB sayfamızdan alınacaktır.)

………………... VALİLİĞİ
(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)
………………… ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
………………… SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI
……/…../……… - ……./……/……… TARİHLERİ ARASI
YAPI DENETİM KURULUŞLARIYLA İLGİLİ YAPILAN
İŞ VE İŞLEMLERE AİT LİSTE

SIRA

FİRMANIN ADI

(ÜNVANI)

FİRMA

NO

YİBF.NO

RUHSAT TARİHİ 
 

ve

SAYISI

RUHSAT

M2

AÇIKLAMA

             


İmza
Adı Soyadı
Ünvanı
Mühür

NOT:
1- Sadece formun düzenlendiği tarihler arası Yapı Denetim Kuruluşlarına verilen yapı ruhsatı ve değişikliklerine ait bilgiler girilecektir.

2- İmza bölümü ilgili İdarenin yetki verdiği idareciler tarafından imzalanacak ve resmi mühürle mühürlenecek.

 

Diğer Genelgeler

Telefon & Faks 0312 390 00 22 / bilgi@asyabirlik.com

Tüm hakları Asya Birlik’e aittir, izinsiz kullanılamaz © 2014 / Tasarım Altan Sarı Web Design