Asya Birlik, Asya Yapı, Ankara Asya Birlik, Asya Yapı, Ankara
KURUMSAL HİZMETLERİMİZ REFERANSLAR MEVZUAT İNSAN KAYNAKLARI

MEVZUAT » GENELGELER

25.07.2003 tarih ve 17664 sayılı Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
ANKARA

SAYI : B.09.0.TAU.0.00.00.00/
KONU :Y.D. Hizmet Bedeli

Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğince “Hizmet Bedellerinin Tespiti ve Tahsili" ile “Hizmet Bedellerinin Ödenmesi" ile ilgili 14.ncü ve 15.nci Maddeleri ile Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi'nin 5.nci Maddelerinde;

- Yapı sahibi taksidini veya kısmi taksidini peşin olarak yatırmadan müteakip bölümün devamına ilgili idarece izin verilmeyeceği,

- Her yapı bölümü ve kısmi yapı bölümü için bu bölümlerin tamamlanmasını müteakip, hakediş raporunun yapı sahibi ve ilgili idare yetkili birimince onaylandıktan sonra bedelinin en geç yedi gün içinde yapı denetim kuruluşuna ödeneceği,

- Çeşitli nedenlerle yapılan tespit tutanağına bağlı olarak belirlenen oranlarda ve kısmi taksitlendirme durumlarında ara hak edişler düzenlenebileceği,

- Bir sonraki yıla devredilen işlerde, ilgili idarece yıl sonu itibariyle bir seviye tespit tutanağı düzenlenmesi, belirlenen kısmi orana göre yapı denetim kuruluşuna ödeme yapılarak yıl sonu itibariyle hesap kesilmesi,hükmü getirilmiştir.

Ancak bazı İdare, Mal Sahibi ve Yapı Denetim Kuruluşlarının Yönetmelik amir hükümlerine uygun olmayan tutum ve davranış içinde olduğu Bakanlığımıza intikal eden şikayetlerden anlaşılmaktadır.

Bu nedenle;

1- Yapım ve denetim süresi ertesi yıla geçen işlerde, yıl sonu itibari ile, ilgili idaresince seviye tespit tutanağı düzenlenerek yapı bölümünün kısmi oranı belirlenecek, bu oran üzerinden (Yapı denetim hizmet bedelinin %10'undan az olmak şartı aranmaksızın) Yapı Denetim kuruluşu tarafından yapılacak hak edişe göre ödeme yapılarak o yıla ait hesap kesilecektir.

Yıl sonu tespit tutanağına göre hak edişleri, yazımızın 2.nci maddesinde belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlık kayıtlarına girilmeyen YİBF belgeleri iptal edilecek ve yapı denetim firmasına yeni YİBF verilmeyecektir.

2- 1 Ağustos 2003 tarihinden itibaren, taksit, kısmi taksit veya yıl sonu kısmi oran denetim hizmet bedellerine ait hak edişlerin ödenmesinde, Bakanlığımızın resmi internet sayfasından (http://ydk.yigm.gov.tr/hakedis.asp.) alınan, denetim hizmet bedeline ait hakediş raporunun aranması, hakediş ödemeleri, özel durum gereği farklı bir format gerekirse bile, Bakanlığımızın resmi internet sayfasından alınan raporlarının ekte bulunması ve ödenmesi gereken denetim hizmet bedelleri ile aynı olduğunun titizlikle kontrolü gerekmektedir.

3- Mal sahipleri adına tanzim edilen hak edişlere ilişkin faturanın aslı görülmesi kaydı ile bir suretinin ilgili idarece alınması ve dosyasında saklanması gerekmektedir.

Uygulamada yukarıda belirtilen esaslara uyulması, konu ile ilgili çalışma ve denetimlerin bu yaklaşımla yürütülmesi, Genelgemizin İliniz dahilindeki tüm Kaymakamlıklara, Belediyelere, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ve varsa Serbest Bölge Müdürlüğüne duyurulmasını bilgilerinize arz gereğini rica ederim.

S.Özkan ERBAKAN
Müsteşar V.
Dağıtım
Gereği İçin:
- 19 PİLOT İL VALİLİĞİNE

 

Diğer Genelgeler

Telefon & Faks 0312 390 00 22 / bilgi@asyabirlik.com

Tüm hakları Asya Birlik’e aittir, izinsiz kullanılamaz © 2014 / Tasarım Altan Sarı Web Design